Burgerschap

Mytylschool Gabriël bevordert actief burgerschap en sociale cohesie. De school is voor onze leerlingen een oefenplaats waarin ze zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar, voor de gemeenschap ​in de school en staan open voor de verschillen tussen mensen.

We leren onze leerlingen wat de basiswaarden zijn en dat het belangrijk is om daar respect voor te hebben. We stimuleren de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties doelgericht en samenhangend. Dit doen wij bij alle leerlingen op school, passend bij de ​leeftijd en de leerroute.

De lessen over democratie, diversiteit, maatschappelijke thema’s en de eigen denk- en handelswijzen zijn op herkenbare wijze geïntegreerd in vakken zoals Nederlands, Wereldoriëntatie en Sociale Vaardigheden (SOVA). We volgen de ontwikkeling van de leerlingen op deze domeinen nauwgezet.

De leerresultaten worden in kaart gebracht middels methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen, zoals CITO SEO en de Sociale Veiligheidsmonitor. Deze resultaten worden in het kader van opbrengstgericht werken besproken met de leerkrachten en in de driehoek intern begeleider-gedragsdeskundige-schoolleider. De lessen die uit de opbrengsten worden geleerd vertalen wij naar onderwijsinhoud en ​-beleid.

Ga naar de inhoud