Externe Dienstverlening

Externe Dienstverlening

Mytylschool Gabriël ondersteunt, middels haar externe dienstverlening, kinderen, jongeren en leerkrachten/docenten van reguliere scholen in het realiseren en optimaliseren van het onderwijs aan kinderen en jongeren die een ondersteuningsbehoefte hebben van fysiek-medische aard (al dan niet in combinatie met cognitieve en/of sociaal-emotionele behoeften)

De externe dienstverlening van Mytylschool Gabriël beschikt over kennis en expertise op het gebied van onderwijs aan leerlingen met uiteenlopende ziektebeelden of aandoeningen, zoals:
• Aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel
• Neuromusculaire aandoeningen
• Metabole aandoeningen
• DCD
• Chromosomale afwijkingen
• Oncologische aandoeningen
• Post Covid syndroom
• Darmaandoeningen
• Anorexia
• Aanhoudende lichamelijke klachten

Op basis van deze ziekten of aandoeningen worden belemmeringen in het onderwijs ervaren, die leiden tot ondersteuningsbehoeften op het gebied van:
• Leren en ontwikkeling
• Sociale en emotionele ontwikkeling en gedrag
• Communicatieve ontwikkeling
• Fysieke en medische ontwikkeling
• De thuissituatie

Ondersteuning

Elke reguliere school is verantwoordelijk voor basiszorg. Wanneer de basiszorg van de reguliere school niet toereikend is om de ondersteuningsbehoefte van een leerling op fysiek-medisch gebied ten gevolge van een fysiek beperking of langdurige ziekte te beantwoorden, kan specifieke expertise worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband waar de school deel van uit maakt.

Binnen elk samenwerkingsverband zijn één of meer ondersteuners van de externe dienstverlening van Mytylschool Gabriël werkzaam.

Vanuit diverse disciplines kan expertise geboden worden. De ondersteuningsvraag bepaalt de inzet van de specialist of combinaties van specialisten.

Te denken valt aan een gespecialiseerde leerkracht, ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut, gedragsdeskundige, vakleerkracht sport en beweging en onderwijsassistent.

De externe dienstverlening van Mytylschool Gabriël biedt haar expertise op basis van drie pijlers:

 1. Ondersteuningsbehoeften
  • Verhelderen van de ondersteuningsbehoeften.
  Om te kunnen bepalen welke interventies door welke discipline nodig zijn, is het belangrijk inzicht te krijgen in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Door het stellen van gerichte vragen (voortvloeiend uit het ziektebeeld of de aandoening) en het maken van de juiste analyse wordt dit inzicht verkregen. Dit leidt tot ondersteuning op maat en/of kennisdeling.
  • In kaart brengen van de consequenties m.b.t. de dagelijkse praktijk en het inrichten van het onderwijs in haar ruimste zin (inhoud onderwijsaanbod/curriculumaanpassing, onderwijs- en zorgorganisatie, huisvesting, enz.).
 2. Begeleiding op maat
  De externe dienstverlening van Mytylschool Gabriël biedt kortdurende, dialoog gestuurde, flexibele, specialistische en resultaatgerichte ondersteuning op leerling-, leerkracht- en teamniveau.
 1. Kennisdeling De externe dienstverlening van Mytylschool Gabriël deelt haar kennis graag, met als doel het vergroten van de kwaliteit van het regulier onderwijs met betrekking tot de kennis en vaardigheden, voortvloeiend uit een ondersteuningsbehoefte. Tevens kunnen andere instanties (te denken valt aan praktijken voor remedial teaching, peuterspeelzalen, huiswerkbureaus, opvoedbureaus e.d.) in geval van vragen over (de begeleiding van) kinderen met een lichamelijke beperking of langdurige ziekte een beroep doen op de kennis en expertise van de externe dienstverlening. Door middel van workshops, symposia, modulen en cursussen op locatie verzorgen onze gespecialiseerde medewerkers nascholing op maat van een team, school en/of samenwerkingsverband.

Organisatie

Onze leerkrachten externe dienst werken structureel in ieder samenwerkingsverband en zorgen zo dat de expertise van de mytylschool ingezet wordt voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften, zoals hierboven is vermeld.
Wilt u gebruik maken van de expertise van de leerkrachten externe dienst dan verwijzen wij u naar de intern begeleider en/of de ondersteuningscoördinator van de betreffende school. Zij zijn op de hoogte van de wijze waarop medewerkers van de externe dienstverlening betrokken kunnen worden.

Daarnaast kennen wij de zeer specialistische ondersteuning van een ergotherapeut, fysiotherapeut, maatschappelijk werkende, gedragsdeskundige, vakleerkracht sport en beweging en assistent.  Deze is door ieder samenwerkingsverband aan te vragen of in te kopen. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de medewerker externe dienstverlening.

Interessante websites

Oncologie: www.vokk.nl

Diabetes: www.dvn.nl

Spierziekten: www.prinsesbeatrixspierfonds.nl

Landelijk expertisecentrum ziektebeelden: www.ziezon.nl

Vereniging BOSK voor mensen met een lichamelijke handicap: www.bosk.nl

Onverklaarbare lichamelijke klachten: www.de-nfg.nl

Epilepsie en slaapstoornissen: www.kempenhaeghe.nlwww.epilsepsie.nl

Typen

Ten behoeve van typen en toetsenbordvaardigheid zijn er veel verschillende programma’s in omloop.
Klik hier voor een overzicht hiervan (bron: Sanne Wijffelaars, Revant Revalidatiecentrum Breda, Afdeling kinderunit ergo-therapie).

Technisch schrijven

Ook ten behoeve van het technisch schrijven is sprake van een breed aanbod.

Klik hier voor een overzicht hiervan.

Ga naar de inhoud