Atlent

Visie en missie Atlent

Mytylschool Gabriël verzorgt onderwijs aan leerlingen met een motorische of meervoudige beperking, of met een langdurige ziekte. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Tolbrug Specialistische Revalidatie. De kinderafdeling hiervan is samen met de school gehuisvest in Atlent. Op deze manier vormen onderwijs en revalidatie één geheel. Hun samenwerkingsverband kreeg uiteindelijk de naam Atlent KinderExpertiseCentrum (Atlent-KEC).

Naast het onderwijs op de school zelf biedt Mytylschool Gabriël ‘externe dienstverlening’ aan leerlingen in het reguliere onderwijs met een motorische of meervoudige beperking, of met een langdurige ziekte. In het kader van de Wet Passend Onderwijs is er veel veranderd, maar de dienstverlening blijft zeker bestaan. Een team van gespecialiseerde leerkrachten én specialisten op andere terreinen (zoals logopedie, ergo- en fysiotherapie, gedragsdeskundigen, enz.) staat klaar om leerlingen, collega’s en scholen zodanig te begeleiden dat deze leerlingen indien mogelijk hun onderwijs kunnen genieten in het regulier onderwijs

Atlent-KEC investeert in kinderen en jongeren en gaat op zoek naar de kansen van een leerling om zich te ontwikkelen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de kans voor ieder kind om zijn capaciteiten en bewustzijn te vergroten. Dit proberen we te bereiken binnen de eigen mogelijkheden van het kind, ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Atlent-KEC heeft een eigen kijk op talent. Zo is de letterwisseling van het woord ‘talent’ ontstaan: in het logo zien we scrabblestenen waarbij de eerste twee letters zijn verwisseld. De eigenzinnigheid is ook te zien in de vormgeving van het logo.

Atlent-KEC integreert onderwijs, revalidatie, zorg, dagbesteding en opvang. Op deze manier willen we de mogelijkheden van ieder kind optimaal benutten, zowel op het gebied van kennis als op het gebied van zijn fysieke en sociale mogelijkheden. Deze persoonlijke ontwikkeling moet passen binnen de maatschappelijke omgeving waarin het kind opgroeit.

Onze inspanningen zijn erop gericht dat kinderen met een motorische of meervoudige beperking of langdurige ziekte nu en in de toekomst zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij kunnen functioneren.

Atlent-KEC biedt een breed, innovatief en geïntegreerd pakket aan onderwijs, revalidatie, zorg, dagbesteding en opvang. Bij de keuzes die we moeten maken – zowel als het gaat om het uitstippelen van het individuele traject voor een kind als om het beleid van Atlent-KEC als geheel – zijn de vragen van de kinderen en de ouders in belangrijke mate medebepalend. Op basis van het principe ‘één kind, één plan!’ zoeken we samen met de kinderen, hun ouders en onze (samenwerkings)partners naar passende antwoorden met betrekking tot onderwijs, revalidatie, wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd. Ook hier is ‘maximaal perspectief’ dus het richtpunt.

Revalidatie (Tolbrug Specialistische Revalidatie)

Mytylschool Gabriël werkt binnen Atlent nauw samen met de afdeling Kinderrevalidatie van Tolbrug Specialistische Revalidatie. De revalidatiebehandeling is zoveel mogelijk onderdeel van het totale leerplan van uw kind.

Revalidatieteam
De zorg kan bestaan uit revalidatiebehandeling, zoals werken aan de bewegingsmogelijkheden, vergroten van de dagelijkse zelfredzaamheid of gebruik van hulpmiddelen. Het kan ook gericht zijn op onderwijsondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan zelfvertrouwen krijgen, angsten overwinnen of minder snel boos worden.
Ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, bewegingsagogen, gedragsdeskundigen, maatschappelijk werk en de revalidatiearts leveren die zorg samen in een revalidatieteam.

Onderzoek
De revalidatiearts bepaalt of een revalidatietraject nodig is en is eindverantwoordelijk voor de revalidatiebehandeling. Voor het spreekuur is een (schriftelijke) verwijzing nodig van de schoolarts, huisarts of behandelend specialist.
Na een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek stelt de revalidatiearts in overleg met u als ouders een revalidatieplan op. Meestal begint dit met een observatiebehandeling van 4-6 weken door het revalidatieteam.

Behandelplan
De observaties worden in een teambespreking met ouders en behandelaars besproken. Leerlingen van het VSO sluiten hier zelf ook bij aan. Op basis hiervan wordt een gezamenlijk behandelplan gemaakt. Een of twee keer per jaar wordt dit geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Spreekuur fysiotherapeut
Eenmaal per twee weken heeft een gespecialiseerd fysiotherapeut op school een spreekuur, samen met de orthopedisch schoenmaker en de orthopedisch instrumentmaker. De fysiotherapeuten van het behandelteam zorgen ervoor dat kinderen met een schoenaanpassing met enige regelmaat op dit spreekuur worden gezien. Als u dit spreekuur tussentijds wilt bezoeken, kunt u contact opnemen met de secretaresse van de revalidatiearts om een afspraak te maken.

Verzekering
Uw ziektekostenverzekering vergoedt de revalidatiebehandeling.

Revalidatiearts
De revalidatiearts is coördinator en eindverantwoordelijke van het revalidatieteam. Hij bekijkt of er behandeling nodig is, stelt in overleg de vorm van behandeling vast en coördineert het behandelproces.
De revalidatiearts bekijkt de noodzaak van aanpassingen, voorzieningen en hulpmiddelen zoals spalken en beugels.
Hij onderhoudt contact met andere artsen, zoals de huisarts, de specialist en zo nodig – met toestemming van de ouders – artsen van de zorgverzekeraar.

Ergotherapeut
De ergotherapeut richt zich op het aanleren en verbeteren van allerlei dagelijkse handelingen zoals verzorging, spelen, zich verplaatsen en schrijven. De ergotherapeut probeert hierbij, samen met de ouders, de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van het kind zo optimaal mogelijk te maken.
De ergotherapeut adviseert als er aanpassingen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een speciale stoel, een fiets of als het gaat om een woningaanpassing.

Logopedist
De logopedist behandelt het kind bij vertraagde spraak- en taalontwikkeling, evenals bij gehoor- en stemproblemen. Ook oefent de logopedist de mondfunctie van een kind, zoals het kauwen en slikken wanneer er problemen zijn bij het eten en drinken. Verder adviseert de logopedist als er aanpassingen nodig zijn voor communicatie, zoals ondersteunende communicatiemiddelen.

Fysiotherapeut
De fysiotherapeut richt zich op het ontwikkelen of onderhouden van de bewegingsmogelijkheden, zoals zitten, kruipen, staan en lopen. De fysiotherapeut adviseert als het kind voorzieningen nodig heeft, zoals orthopedische schoenen, spalken of loophulpmiddelen.

Bewegingsagoog
De bewegingsagoog richt zich op beperkingen die er zijn op het gebied van sport, bewegen en mogelijke psychosociale problemen. De bewegingsagoog werkt met motorische oefeningen en het ervaren van bewegen aan doelen als bijvoorbeeld: zelfvertrouwen krijgen, angsten overwinnen, minder snel boos worden. Hij kan begeleiden en advies geven bij het vinden van een geschikte sportactiviteit of bijvoorbeeld zwemles.

Maatschappelijk werkende
De maatschappelijk werkende kan de ouders ondersteunen bij het doorlopen van het behandeltraject. Hierbij is er niet alleen aandacht voor de beperkingen maar ook voor de mogelijkheden. Ook kan men bij hem of haar terecht met vragen over bijvoorbeeld sociale voorzieningen .

Psycholoog
De psycholoog is de gedragsdeskundige binnen het behandelteam. Deze verricht psychologisch onderzoek door middel van een gesprek, (spel)observatie en het afnemen van tests. Het onderzoek kan zich richten op cognitieve stoornissen (zoals oriëntatie- of geheugenproblemen) en psychodiagnostiek gericht op de ontwikkeling. Daarnaast kan hij een revalidant (en eventueel familieleden of naasten) begeleiden bij psychische problemen.

Psychologisch assistent
De psychologisch assistent voert testen uit in opdracht van de gedragsdeskundigen, met wie hij ook de testresultaten bespreekt.

Gespecialiseerde dagopvang (Cello)

In ATLENT biedt Cello ondersteuning in de vorm van zorg in de klas en is er een EMB groep vanuit het orthopedagogisch kindercentrum gehuisvest.
Voor meer informatie over Cello zie: www.cello-zorg.nl.

Buitenschoolse- en logeeropvang (SWZ)

SWZ biedt binnen Atlent buitenschoolse opvang. Daarnaast kan tijdens iedere vakantieperiode een aantal dagen of weken overdag gebruik worden gemaakt van vakantieopvang. Dit vindt plaats in een gezellig ingerichte ruimte op Atlent waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van andere faciliteiten binnen Atlent. Er worden leuke, afwisselende, activiteiten aangeboden. Ook is er één weekend per maand (vrijdagavond t/m zondagmiddag) de mogelijkheid voor logeeropvang of dagopvang. De logeeropvang vindt plaats in het logeerhuis Son. Voor jongeren van de VSO afdeling wordt regelmatig een jongerenactiviteit georganiseerd in de vakanties of in een weekend. De gekozen locatie is afhankelijk van de activiteit.

Klik hier voor de algemene folder, hier voor informatie omtrent de Logeeropvang en hier voor informatie omtrent de Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling van SWZ.

Contactgegevens
Tel.: 0499-471241
Zaterdagopvang (locatie Atlent).
Weekendopvang overdag en Logeeropvang (locatie AC Vught of logeerhuis Son).
Vakantiedagopvang (Locatie Atlent).
Jongerenactiviteiten ( wisselende locatie)
Nieuwstraat 70, 5691 AG Son.
Cliëntbureau voor Informatie en intakegesprekken: 0499-471241 of kijkafspraak maken: 06-57886647 (maandag, woensdag, donderdag).
E: info@swzzorg.nl
W: www.swzzorg.nl.

Kindcentrum Hoge Vliert

Kindcentrum Hoge Vliert biedt als eerstelijns praktijk kinderfysiotherapie, kinderlogopedie en kinderergotherapie op school, voor kinderen die geen revalidatie indicatie (meer) hebben.
W: www.kindcentrumhogevliert.nl

Ga naar de inhoud