Mytylschool Gabriël

Wat is Mytylonderwijs

Mytylscholen zijn scholen voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en voor leerlingen met een langdurige ziekte. Dit zijn scholen waar zeer gespecialiseerde ondersteuning bij onderwijs en zorg wordt geboden. Het Mytyl onderwijs kenmerkt zich doordat onderwijs, zorg en kinderrevalidatie hun krachten en kennis bundelen en vanuit één gezamenlijke visie werken.

Voor alle leerlingen beschrijven wij uitgebreid ‘het maximaal perspectief’ en eenmaal geformuleerd is dat onze gezamenlijke route voor de leerling.

Onze kernwaarden

We zijn trots op onze leerlingen, hun ouders, de medewerkers en onze partners, om het doorzettingsvermogen, de creativiteit en de kracht die zij laten zien. Vanuit onze drie kernwaarden werken wij aan het bereiken van onze doelen. We zijn een toonaangevende mytylschool en willen dat blijven. Dat doen we aan de hand van onze drie kernwaarden:

Eigen-wijs
We doen de dingen vooral omdat we geloven in een aanpak waarbij we, binnen de gestelde kaders, de mogelijkheden van elke afzonderlijke leerling centraal stellen. Wij werken eigenwijs op eigen wijze aan de ambitieuze doelstellingen die wij voor onszelf en de leerlingen formuleren. De uitdagingen die we daarbij tegenkomen, gaan we aan. Dat betekent dat we niet altijd de paden kiezen die al begaan zijn. Wij kiezen voor inventieve en bewezen effectieve oplossingen, die de leerlingen verder helpen in een continu veranderende wereld. Als op een bepaald vlak nog geen onderbouwde methodiek voorhanden is, ontwikkelen we een eigen route. Waar mogelijk werken we mee aan onderzoeken en het delen van de bevindingen
daaruit. Inclusiviteit van onze leerlingen in de maatschappij, op welke manier dan ook, vinden wij belangrijk. We bevorderen inclusiviteit.

Ambitieus
We gaan geen uitdaging uit de weg, zijn oplossingsgericht en we zetten door waar anderen opgeven. Daarom zijn we, naast coachend, begeleidend en docerend, ook ondernemend. Vanuit die rol hebben we de ambitie om het beste uit elke individuele leerling te halen en leggen we de lat hoog voor onszelf. Vanuit diezelfde ambitie zorgen we ervoor dat we altijd aangesloten zijn op de nieuwste inzichten. We zijn een toonaangevende school en willen dat blijven. We willen het excellent doen voor onze leerlingen.

Uitdagend
We staan voor een inclusieve samenleving. Onze kennis en ervaring dragen bij aan contexten waarin elk kind op haar of zijn manier kan opgroeien. We dagen onze leerlingen en onszelf uit om het beste uit zichzelf te halen op cognitief gebied en op het vlak van sociale en persoonlijke ontwikkeling. Onze school is, ook ruimtelijk, zo ingericht dat het een stimulerende leeromgeving is, waarin leerlingen kunnen groeien en zichzelf kunnen ontwikkelen. We dagen onze leerlingen uit om hun grenzen te verleggen en zichzelf te overstijgen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen gemotiveerd en betrokken zijn en blijven bij het leerproces, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen en kunnen groeien naar hun volle potentieel.

Historie

Mytylscholen danken hun naam aan een van de hoofdpersonen uit het sprookje De blauwe vogel van de Waalse schrijver Maurice Maeterlinck. Samen met haar broertje Tyltyl gaat Mytyl op zoek naar ‘de blauwe vogel van geluk’ om daarmee haar zieke buurmeisje te genezen. Het zoeken naar geluk en het streven iets voor een ander over te hebben, zijn gesymboliseerd in een blauwe vogel die op veel mytylscholen terug is te vinden. In onze school ziet u hem in het logo en als kunstwerk bij de podiumtrap.

Het verhaal van de blauwe vogel is ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Vereniging van Mytyl- en Tyltylscholen in een modern jasje gestoken door de kinderboekenschrijver Rien Broere (ISBN 9075039107).

Mytylschool Gabriël werd gesticht in 1963. De school startte met 8 leerlingen en stond op het terrein van het toenmalige Groot ZiekenGasthuis in ‘s-Hertogenbosch. Al snel kwamen er op de Eemweg barakken beschikbaar. In 1978 werd het gebouw op de Klokkenlaan betrokken.

Op 21 oktober 2012 verhuisden 200 kinderen en jongeren en alle medewerkers van de school samen met de kinderafdeling van revalidatiecentrum Tolbrug naar een nieuw onderkomen aan de Kooikersweg, dat de naam Atlent-KinderExpertiseCentrum (Atlent-KEC) kreeg.

Atlent biedt een unieke en stimulerende omgeving waarin kinderen, jongeren, maar ook medewerkers uitgedaagd worden om ‘maximaal perspectief’ te realiseren op ieder moment op elke plek in het gebouw. Op deze manier biedt Atlent ruimte voor de verwezenlijking van de door de school en de kinderrevalidatie gezamenlijk geformuleerde visie: binnen de mogelijkheden ervoor zorgen dat kinderen met een motorische of meervoudige beperking of langdurige ziekte nu en in de toekomst zich zo goed mogelijk zelf kunnen redden en volwaardig deel uitmaken van de maatschappij. We omarmen de stelling ‘wat je buiten tegenkomt, kun je binnen leren.’

Het streven naar ‘maximaal perspectief’ houdt in dat we de leerlingen uitdagen, stimuleren, begeleiden en coachen, zodat zij hun capaciteiten maximaal benutten. Deze uitdaging geldt niet alleen voor de leerlingen maar ook voor iedereen die met de leerlingen werkt.

Gebouw: ‘Wat buiten is kun je binnen leren’

Het gebouw waarin de school is gehuisvest, is zo vormgegeven en ingericht dat kinderen en jongeren op een natuurlijke en realistische manier uitgedaagd worden hun eigen mogelijkheden te ontdekken en hun grenzen te verkennen en verleggen. Zo kunnen de leerlingen bijvoorbeeld kiezen voor een trap, de lift of de hellingbaan. Maar ook bij de inrichting is de buitenwereld binnen gehaald, zoals blijkt uit de diverse kranen en verschillende soorten deuren (er zijn automatische deuren, schuifdeuren en deuren met een klink). Binnen het VSO zijn er verschillende mogelijkheden om te koken, bijvoorbeeld gas en inductie.

Dat de school in een bijzonder gebouw is gehuisvest, blijkt ook uit het feit dat Atlent-KEC de trotse winnaar is van de Scholenbouwprijs 2013. Het thema was dat jaar ‘verbinden’. Wij hebben de prijs gekregen omdat wij op diverse wijzen die ‘verbinding’ hebben kunnen concretiseren. Zo is onze visie vertaald in de manier waarop het gebouw vorm heeft gekregen, leggen we een verbinding tussen zorg, revalidatie en onderwijs , en verbinden we een beschermde leeromgeving met de maatschappij.

Een deskundige en betrokken jury – waarin naast architecten o.a. oud-voorzitter Tweede Kamer Gerdi Verbeet en Angela Groothuizen zitting hadden – heeft de school dat jaar bezocht en uiteindelijk de prijs toegekend.

Enkele citaten uit het juryrapport: ‘Een strak rustpunt van grote schoonheid.’ ‘Onderwijs en zorg zijn hier in alle facetten geïntegreerd, zonder functionele of gebouwelijke afscheidingen. Er is sprake van een geïntegreerde werkwijze, vertaald in een dynamische en uitdagende leer- en leefomgeving.’ ‘Een zeer geslaagde symbiose tussen architectuur en onderwijskundige visie.’

Organisatie van het onderwijsaanbod

Binnen Mytylschool Gabriël kennen wij 2 onderwijsafdelingen: de SO-afdeling voor leerlingen tot max. 14 jaar en de VSO-afdeling vanaf uiterlijk 14 jaar tot maximaal 20 jaar.

De indeling van de basisgroepen wordt in eerste instantie bepaald door wat in de wet is vastgelegd en de criteria waaraan we moeten voldoen. Daarnaast spelen voor die indeling aspecten zoals kalenderleeftijd, sociaal-emotionele ontwikkeling, fysieke belastbaarheid/zorgzwaarte en didactische en pedagogische uitgangspunten een wezenlijke rol.

We stemmen onze groepen af op de ontwikkelingsmogelijkheden (maximaal perspectief!) van onze leerlingen. Binnen de groep krijgt elke leerling op basis van zijn persoonlijke ontwikkelingsperspectief een passende leerroute aangeboden.

Voor een uitgebreide beschrijving van het onderwijsaanbod per afdeling, zie de schoolgids.

Commissie voor de Begeleiding

Wanneer een nieuwe leerling op school geplaatst wordt, stelt de Commissie voor de Begeleiding (CvB) een perspectiefdocument op. Hierin wordt omschreven wat de verwachtingen, vooruitzichten en ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn op het gebied van onderwijs, zorg en revalidatie. Onderwijs en revalidatie formuleren gezamenlijk het perspectief en de daarbij behorende leerroute.

De onderwijskundige bepaalt dit perspectief en de revalidatieplanning wordt besproken met ouders.

Aan de hand van het perspectief plaatst de leerkracht de leerling in het groepsplan en stelt hij/zij het individuele leerlingplan op.

Jaarlijks wordt het gestelde perspectief geëvalueerd en indien nodig aangepast aan de hand van de ontwikkeling.

 De CvB bestaat uit de schoolleider, de arts-adviseur (revalidatiearts, jeugdarts of arts verstandelijk gehandicapten), de gedragsdeskundige(n) en de schoolmaatschappelijk werkende. De CvB bepaalt aan de hand van het perspectief en de ondersteuningsbehoeften de leerroute die het meest passend is bij de leerling. Daarnaast begeleiden de leden van de CvB leerlingen, ouders en medewerkers. Ook geeft de CvB voorlichting en advies en bewaakt ze de kwaliteit van de groeps-, handelings- en leerlingplannen.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) leggen wij als school vast hoe vorm gegeven wordt aan de ondersteuning van leerlingen in de diverse leerroutes. In het SOP staat wat de basisondersteuning is maar vind je tevens de extra ondersteuning die de school kan bieden.

Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel van de afdeling SO.

Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel van de afdeling VSO.

Van Leerrouteplan naar Leerlingplan

Leerrouteplan
Het LeerRoutePlan is onderdeel van een serie documenten waarin wij de manier waarop wij onderwijs geven borgen. Het omschrijft het HOE; hoe vertalen we hetgeen wat moet (vanuit de kerndoelen) op een manier die bij ons past (visie MSG) naar het onderwijs dat de klassenteams vormgeven in de klassen.

Stroomplan
Voor ieder uitstroomprofiel zijn vakken beschreven in een stroomplan. Het beschrijft de doorgaande lijn voor de gehele schoolloopbaan. Dit is een ononderbroken ontwikkelingsproces.

Per uitstroomprofiel, per leerjaar en per vakgebied beschrijft het stroomplan:

  • het na te streven functioneringsniveau, inclusief de (tussen)doelen, zoals die landelijk worden aangehouden voor SO, ZML en VSO;
  • de methoden en leermiddelen die daarbij passen;
  • de daarbij passende toetsen en toetsscores;
  • het pedagogisch en didactisch handelen.


Groepsplan

Het groepsplan biedt de leerkracht een kader bij het nastreven van de doelen voor de leerlingen. In het groepsplan staan de doelen geformuleerd waaraan de komende periode gewerkt wordt, maar ook op welke manier en met welke middelen we aan de verwezenlijking van die doelen werken. Daarnaast staat in het groepsplan welke algemene begeleidingsafspraken voor de betreffende groep zijn gemaakt.

Leerlingen maken deel uit van een basisgroep. Dit is een groep leerlingen van dezelfde leeftijdscategorie, maar niet per se van hetzelfde ontwikkelingsniveau. Per leergroep stellen we een groepsplan op voor de belangrijkste vak- en vormingsgebieden. In het groepsplan staan:

  • De groepsdoelen: de doelen voor de belangrijkste deelgebieden die binnen het schooljaar aan bod komen, inclusief het bijbehorende niveau op de leerlijn.
  • De leerstof: de te gebruiken (delen van) methodes, bronnen en materialen om de doelen te verwezenlijken. Hiervoor maken we gebruik van de onderdelen ‘methodiek en leerstofbereik’ en ‘aanvullende bronnen’ uit het stroomplan.
  • De leerlingen per niveau: een verdeling van de leerlingen in hanteerbare instructiegroepen. Dat betekent in de praktijk: maximaal drie niveaugroepen, uitzonderingen daargelaten.
  • De aanpak, organisatie en groeperingsvorm: o.a. de mate en de vorm van differentiatie, instructie en verwerking van de leerstof.
  • Evaluatie: op welke wijze en wanneer worden de in het groepsplan gestelde doelen geëvalueerd.


Handelingsplan

Op basis van het perspectief van de leerling en de aangegeven doorgaande lijn in het stroomplan bepaalt de leerkracht per schooljaar de doelen. Dit gebeurt in eerste instantie groepsgewijs (in het groepsplan: zie de paragraaf hiervoor). In tweede instantie gebeurt dit, alleen voor gebieden waar dit nodig is, in een individueel handelingsplan. Dit handelingsplan kan zowel aanvullend op het groepsplan als in plaats van het groepsplan opgezet worden. De leerkracht stemt dit af met de gedragsdeskundige.

Leerlingplan
De geformuleerde doelen, zowel in het groepsplan als in het handelingsplan, komen terug in het leerlingplan voor de ouders/verzorgers van de betreffende leerling. Daarin beschrijft de leerkracht tevens hoe (door middel van welke werkwijze en organisatie) hij deze doelen tracht te verwezenlijken.

Aan het begin van het schooljaar bespreekt de leerkracht het leerlingplan met de ouders. Aan het eind van het schooljaar evalueert de leerkracht de in het leerlingplan gestelde doelen. Dit gebeurt zowel schriftelijk als in een individueel gesprek met de ouders.

Ga naar de inhoud