Overlegorganen

Medezeggenschapsraad

Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft de school een Medezeggenschapsraad (MR), waarin medewerkers en ouders zitting hebben. De MR behartigt de belangen van ouders, leerkrachten en leerlingen door mee te praten over beslissingen die alle betrokkenen aangaan.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het instemmingsrecht of het adviesrecht. Relevante besluiten worden pas genomen en uitgevoerd nadat de MR een positief advies of instemming heeft gegeven.
De MR kan ook gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directeur-bestuurder.

Eén keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden. De personeelsgeleding van de MR komt tweewekelijks bijeen. Eens per maand vergadert de MR met de directeur-bestuurder. Afhankelijk van de te bespreken stukken sluit ook de oudergeleding aan, gemiddeld 5 x per jaar. Voorafgaand aan deze vergaderingen vindt er een agendaoverleg plaats tussen de directeur-bestuurder en de voorzitter van de medezeggenschapsraad.

De samenstelling van de MR in het schooljaar 2023-2024:

de oudergeleding (MRO):
Pieter van de Moosdijk (vice-voorzitter)
Marlies Voets
Petrine Westland
Tim van Weerdenburg
Martine van Dijk
Shevanti Loilagossain

de personeelsgeleding (MRP):
Evelien Vlaar (voorzitter)
Karel Pelger (secretaris)
Moniek Loeffen
Lucy Schoon
Inge van Pinxteren

Vergaderdata
De vergaderdata van de MR vindt u in de agenda op deze website.

Ouderraad

De ouderraad vergadert ongeveer twee keer per jaar samen met de directeur-bestuurder. Ouders kunnen hun vragen en opmerkingen neerleggen bij de ouderraad via het volgende e-mailadres: ouderraad@mytylschool-gabriel.nl. Op deze manier blijft de school op de hoogte van wat ouders bezighoudt. Ook heeft de ouderraad een besloten Facebook-pagina (ouders Mytylschool Gabriël). Hier kunnen ouders vragen stellen of elkaar tips geven.
De ouderraad stelt de notulen van de ouderraadvergaderingen beschikbaar, verstrekt informatie over eventuele thema-avonden en meldt overige actuele zaken die van belang zijn voor de kinderen. De huidige ouderraad wordt gevormd door Phebe Dary, Dayenne van Dinther, Janneke de Graaf, Janneke Dekkers, Amy van Kommer, Yvonne van Kemenade en Edward Butteling.

Ga naar de inhoud