Gabriëlschool - Den Bosch

Partners

Op 1 augustus 2014 trad de Wet passend onderwijs in werking. Het uitgangspunt van deze wet is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Om dit te bewerkstelligen gaan scholen en hun besturen in een regio met elkaar samenwerken. Hiervoor is in elke regio een samenwerkingsverband opgericht. In totaal zijn er 77 samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs en 75 samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs.

Mytylschool Gabriël heeft leerlingen uit de volgende samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs:


Mytylschool Gabriël heeft leerlingen uit de volgende samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs:


Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze. Deze school heeft een zorgplicht, wat inhoudt dat zij ofwel de leerling op de eigen school plaatst of op een andere passende school binnen het samenwerkingsverband.

Een voorwaarde voor plaatsing in het (voortgezet) speciaal onderwijs [(v)so] is dat het samenwerkingsverband daarmee instemt. In dat geval krijgt de leerling een toelaatbaarheidsverklaring. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat in de vorm van processen en criteria beschreven welke leerlingen in aanmerking komen voor plaatsing in het (v)so.

Ga naar de inhoud