Toelating speciaal onderwijs

Toelating speciaal onderwijs

Op 1 augustus 2014 trad de Wet passend onderwijs in werking. Het uitgangspunt van deze nieuwe wet is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Om dit te bewerkstelligen gaan scholen en hun besturen in een regio met elkaar samenwerken. Hiervoor is in elke regio een samenwerkingsverband opgericht. In totaal zijn er 77 samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs en 75 samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs. Mytylschool Gabriël heeft leerlingen uit de volgende samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs:

Mytylschool Gabriël heeft leerlingen uit de volgende samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs:

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze. Deze school heeft een zorgplicht, wat inhoudt dat zij ofwel de leerling op de eigen school plaatst of op een andere passende school binnen het samenwerkingsverband.

Een voorwaarde voor plaatsing in het (voortgezet) speciaal onderwijs [(v)so] is dat het samenwerkingsverband daarmee instemt. In dat geval krijgt de leerling een toelaatbaarheidsverklaring. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat in de vorm van processen en criteria beschreven welke leerlingen in aanmerking komen voor plaatsing in het (v)so.

Aanmeldingsprocedure

 • U maakt (op advies van de voorschoolse voorziening, school of een andere instantie en altijd in overleg met het samenwerkingsverband) zelf een afspraak voor een oriëntatiegesprek op school. U kunt hiervoor contact opnemen met een gedragsdeskundige van onze school, per telefoon (073-2005500) of per mail (info@mytylschool-gabriel.nl).
 • Wilt u dat uw kind bij ons naar school gaat? Dan moet er een toelaatbaarheidsverklaring bij het samenwerkingsverband worden aangevraagd. Daarnaast vult u het aanmeldformulier van onze school in.
  • Bezoekt uw kind nu een voorschoolse voorziening (bijvoorbeeld een therapeutische peutergroep, medisch kinderdagverblijf of orthopedagogisch dagcentrum), dan vragen wij de toelaatbaarheidsverklaring aan. Dit gebeurt altijd in overleg met u, de voorschoolse voorziening en het samenwerkingsverband.
  • Zit uw kind nu op een andere school, dan vraagt die school de toelaatbaarheidsverklaring aan.
 • Uw woonplaats bepaalt bij welk samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven welke leerlingen in aanmerking komen voor plaatsing in het (V)SO. Dit plan is te vinden op de website van het samenwerkingsverband.
 • Om deze toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen, vragen wij u als ouders om relevante gegevens over uw kind te verstrekken (zoals medische brief, psychologische rapportage, schoolse informatie). We onderzoeken of uw kind extra ondersteuning nodig heeft en of wij deze als Mytylschool Gabriël kunnen bieden. De ondersteuningsbehoeften worden vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief.
 • Het ontwikkelingsperspectief wordt besproken in de Commissie voor de Begeleiding (CvB), om te bepalen of uw kind bij ons op de juiste plek is. Ook wordt besloten of er Zorg in de Klas nodig is voor uw kind.
 • Als het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven, wordt binnen de CvB besloten wanneer uw kind kan starten. Daarnaast moet, indien voor uw kind van toepassing, de Zorg in de Klas geregeld zijn alvorens uw kind kan starten.
 • De schoolmaatschappelijk werkende maakt een afspraak met u voor een intakegesprek. 
 • Instromen in onze groepen kan op twee vaste momenten in het jaar: na de zomervakantie en na de kerstvakantie. Hiermee voorkomen wij te veel groepswisselingen en daarmee onrust voor de leerlingen. Bij verhuizing en in uitzonderlijke gevallen kan ook tussentijds worden ingestroomd in een van onze groepen.
Ga naar de inhoud