Vaak gestelde vragen

Algemene vragen

Deze informatie vindt u achter de knop Vakantierooster op de startpagina van deze website. U kunt deze informatie ook downloaden en/of printen.

Wanneer u een vraag heeft over het onderwijs in de klas en de lessen van uw kind, dan stelt u deze aan de leerkracht. Wanneer u een vraag heeft over de ontwikkeling en de begeleiding van uw kind in meer algemene zin, dan kunt u deze stellen aan de gedragsdeskundige. Heeft u een vraag over therapie in algemene zin, dan stelt u die vraag aan de adviserend arts die bij u kind betrokken is (zie over de adviserende arts ook de antwoorden onder Onderwijs en Commissie voor de Begeleiding). Specifieke vragen over de therapie die u kind krijgt, kunt u direct stellen aan de betreffende therapeut. 

Mytylschool Gabriël kent verschillende vormen van ouderbetrokkenheid en participatie.
Ons communicatiekanaal tussen school en ouders heet Parro: een digitaal systeem waarmee we u met foto’s en verhalen op de hoogte kunnen houden van alle activiteiten op school. De frequentie van het gebruik van Parro verschilt per klas, afhankelijk van leeftijd en niveau.
Bij verschillende activiteiten in school worden ouders uitgenodigd om aanwezig te zijn. Ook hierbij wisselt de inhoud en frequentie per groep. Via Parro wordt u hierover geïnformeerd.

Enkele keren per jaar vinden gesprekken plaats over de ontwikkeling uw zoon of dochter. Dit gebeurt met de Commissie voor de Begeleiding (zie aldaar) en met de groepsleerkracht(en). U ontvangt hiervoor een uitnodiging via Parro.

De school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waar 5 ouders in kunnen zitten. Dit is een formeel orgaan waar ouders en medewerkers van de school met het bestuur praten over de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast heeft de school een Ouderraad (OR). Hierin zitten ouders die samen met het bestuur praten over activiteiten voor ouders. Zij kunnen ook signalen doorgeven die leven onder (een deel) van de ouders. Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de MR of OR, laat het ons dan weten.

Wij zijn als school wettelijk verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind, zoals beschreven in de privacy-wetgeving, oftewel de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Meer informatie hierover kunt u vinden in het hoofdstuk AVG. Daar vindt u ook onze privacyverklaring en privacyreglement.

Parro is ons oudercommunicatiemiddel. Binnen Parro is het o.a. mogelijk om één-op-één te communiceren tussen leerkracht en ouder(s), mededelingen te doen op verschillende niveaus (van één klas tot de gehele school), een makkelijke gespreksplanner te hanteren bij de planning van de oudergesprekken en uw privacy-voorkeuren in te voeren en up-to-date te houden.
Parro kunt u gebruiken op elk apparaat en op elk platform: het is beschikbaar als app en als website, die u probleemloos naast elkaar kunt gebruiken.

Daarnaast vindt u op de helpdesk van Parro antwoord op de meeste Parro-vragen. Download de gratis Parro app (Appstore of Google Playstore) of PC of laptop: ga naar talk.parro.com

Het standpunt van de school is, dat als kinderen nog een middagslaapje nodig hebben, ze alleen voor de ochtenden naar school komen.

Atlent

Mytylschool Gabriël is onderdeel van KinderExpertiseCentrum (KEC) Atlent. Door als organisaties binnen Atlent samen te werken, kan uw zoon of dochter extra zorg of therapie krijgen wanneer dat nodig is. Uitgebreidere informatie over Atlent vindt u hier. Daarnaast vindt u alle informatie over de partners en hun contactgegevens op www.atlent.nl.

Specialistische revalidatie van Tolbrug krijgt uw zoon of dochter na een verwijzing van een arts. Mocht u daar vragen over hebben, dan kunt u dit bespreken met de arts die bij uw kind betrokken is. Dit kan een AVG-arts, jeugdarts of revalidatiearts zijn. Meer informatie over Tolbrug vindt u hier.

Kindcentrum De Hoge Vliert is een praktijk voor eerste lijnstherapie. Zij bieden logopedie, fysiotherapie en ergotherapie. Voor de behandelingen heeft u ook een verwijzing nodig. Deze mag van uw huisarts zijn. Of therapie passend is voor uw zoon of dochter kunt u bespreken met de collega’s van Kindcentrum de Hoge Vliert. Meer informatie vindt u op: www.kindcentrumhogevliert.nl.

Verder hebben we binnen Atlent na schooltijd de BuitenSchoolse Opvang (BSO) van SWZ. Binnen Atlent is er geen voorschoolse opvang mogelijk. Meer informatie over de BSO vindt u op www.swzzorg.nl.

De arts-adviseur stelt mede het Ontwikkelingsperspectief van de leerling op en evalueert dit mede. Indien binnen het onderwijs medische vragen spelen rondom de leerling kan dit met de arts-adviseur in de Commissie van Begeleiding besproken worden.

Als door de revalidatiearts wordt bepaald dat voor de komende periode sprake is van een revalidatiebehandelindicatie, dan valt een leerling onder de revalidatiearts als arts-adviseur. Indien dit niet het geval is, wordt in de Commissie van Begeleiding bekeken of de school/leerling gebaat is bij de expertise van de jeugdarts of van de arts voor verstandelijk gehandicapten. Het kan wel zijn dat een leerling, die als arts-adviseur de jeugdarts of de AVG-arts heeft, op controle-afspraken bij de revalidatiearts blijft komen.

Aanmelding

Deze informatie kunt u hier vinden.

Onderwijs

De volledige beschrijving van de leerroutes vindt u hier. Hieronder een korte samenvatting:

Leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs (leerroute 5-6-7) zijn vaak leerlingen die het reguliere onderwijs (nog) niet of niet meer kunnen volgen, maar bij wie de verwachting is dat ze tijdelijk op de mytylschool worden geplaatst. Daarna gaan ze naar verwachting (terug) naar het (speciaal) basisonderwijs of stromen ze door naar het regulier voortgezet onderwijs.

Leerlingen met uitstroomprofiel arbeid (leerroute 4) gaan naar verwachting doorstromen naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) binnen de school of naar een school voor Praktijkonderwijs (PrO). De verwachting is dat zij uitstromen naar een vorm van arbeid, met of zonder begeleiding en al dan niet in een beschermde omgeving.

Leerlingen met uitstroomprofiel dagbesteding zijn verdeeld over drie leerroutes (leerroute 1-2-3). Deze leerlingen stromen naar verwachting door naar het VSO binnen de school en zullen daarna uitstromen naar belevingsgerichte (leerroute 1), taakgerichte (leerroute 2) of arbeidsmatige (leerroute 3) dagbesteding.

Binnen Mytylschool Gabriël zitten leerlingen verspreid over 7 leerroutes (zie ook hierboven). Het onderwijsaanbod verschilt per leerroute. In de hoogste leerroutes (leerroute 5-6-7) wordt gebruik gemaakt van de kerndoelen, zoals deze ook gehanteerd worden binnen het regulier basisonderwijs.

Binnen het programma komen de volgende onderwijsgebieden aan bod, voor iedere leerroute op een passend niveau:

 • Zintuiglijke en motorische ontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Leren leren
 • Omgaan met media en technologische hulpmiddelen
 • Ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit
 • Praktische redzaamheid
 • Nederlandse taal
 • Engels (bij leerroute 4 t/m 7)
 • Rekenen en wiskunde
 • Oriëntatie op jezelf en wereld
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Bewegingsonderwijs

Binnen Mytylschool Gabriël is geen diplomagericht vervolgonderwijs mogelijk. Lesstof kan wel op VMBO-niveau worden aangeboden voor enkele basisvakken, maar dit leidt niet tot een diploma. Wel bieden we aan onze VSO-leerlingen een zgn. VSO-diploma. Dit heeft echter vooral symbolische waarde.

Er zijn enkele geplande contactmomenten met de leerkracht gedurende het schooljaar. Ten eerste is er de ouderavond aan het begin van het schooljaar, waarin het groepsprogramma wordt toegelicht. De eerste individuele afspraak is in oktober bij de bespreking van het leerlingplan, met daarin de na te streven doelen voor het schooljaar. In juni volgt een individuele afspraak, waarin de doelen uit het leerlingplan worden geëvalueerd.

Tussentijds wordt u over groepsactiviteiten op de hoogte gehouden via Parro. Bij bijzonderheden m.b.t. uw eigen kind, neemt de leerkracht telefonisch of via Parro contact met u op.

Uiteraard is het tussentijds altijd mogelijk om via Parro of (bij urgente zaken) telefonisch contact op te nemen met de leerkracht of een afspraak voor een gesprek te plannen.

Commissie voor de Begeleiding

De Commissie voor de Begeleiding beoordeelt of Mytylschool Gabriël kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van een leerling die wordt aangemeld en bepaalt of de leerling plaatsbaar is. Tevens stelt de Commissie voor de Begeleiding de ontwikkelingsperspectieven op voor iedere leerling en bepaalt daarin de leerroute en uitstroombestemming van het kind. Jaarlijks worden deze perspectieven geëvalueerd.

Indien er vanuit het onderwijs individuele leerlingvragen zijn, waarvoor advisering vanuit de arts-adviseur nodig is, wordt dit in de Commissie voor de Begeleiding besproken.

Uitgebreide informatie over de Commissie voor de Begeleiding vindt u hier.

Aan de Commissie voor de Begeleiding nemen de volgende personen deel: schoolleider, de arts-adviseur (revalidatiearts, jeugdarts of arts verstandelijk gehandicapten), de gedragsdeskundige(n) en de schoolmaatschappelijk werkende.

De school is verantwoordelijk voor een verlenging van de TLV. Ouders/verzorgers zullen door school toestemmingsformulieren toegezonden krijgen, ter ondertekening.

De school stuurt de ouders/verzorgers een toestemmingsformulier (en afhankelijk van het samenwerkingsverband nog overige in te vullen formulieren), om in te vullen en/of te ondertekenen. De school stuurt vervolgens alle relevante informatie naar het Samenwerkingsverband en zal indien nodig in gesprek gaan met het Samenwerkingsverband over de (verlenging van de) TLV.

Van de intelligentietest die (na toestemming van ouders) wordt afgenomen, wordt een rapportage gemaakt. Deze gaat altijd naar ouders en kan desgewenst besproken worden met de gedragsdeskundige. Ouders bepalen of het verslag ook besproken mag worden met anderen (waaronder de leerkracht) en/of dit naar andere instanties verzonden mag worden.

Leerlingenvervoer

Bij iedere gemeente is de aanvraag voor taxivervoer anders. De leerlingen van Mytylschool Gabriël hebben altijd recht op taxivervoer. Hiervoor moet het aanvraagformulier wel correct worden ingevuld. De leerlingenadministratie biedt hierbij ondersteuning. In veel gevallen moet de school op het aanvraagformulier ook een ‘schoolverklaring’ ondertekenen.

Bij de leerlingenadministratie van Mytylschool Gabriël.

In eerste instantie bij het taxibedrijf. Overleg is altijd mogelijk met een van de schoolleiders; de school is graag op de hoogte van wat er speelt.
Voor vragen/klachten moeten ouders zich persoonlijk wenden tot het taxibedrijf en/of de gemeente.

Vrije tijd

Op de site van Stichting Cello staat een groot aanbod aan mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding. Daarnaast zijn er ook nog andere clubs. Onze docenten bewegingsonderwijs kunnen u hier meer over vertellen.

Stage

Leerroute 2: uitstroom naar taakgerichte dagbesteding. De arbeidstoeleider zoekt samen met de leerling en de ouders naar een geschikte dagbestedingsplek in de eigen woonomgeving. In een periode van een paar weken tot maximaal een half jaar loopt de leerling 1 tot 3 dagen per week stage. Het doel van deze stage is de overgang van school naar dagbesteding soepel te laten verlopen.

Leerroute 4: onderzoek of uitstroom naar beschut werk, of betaald werk in regulier bedrijf, haalbaar is. De laatste 2 schooljaren is er veel aandacht voor stage en uitstroom.
In het op één na laatste schooljaar loopt de leerling, indien mogelijk, stage bij bedrijven in de omgeving van school; deze stage heeft als doel om werknemersvaardigheden op te doen en in kaart te brengen waar de mogelijkheden en interesses van de leerling liggen.
Het laatste schooljaar staat in het teken van uitstroom. De arbeidstoeleider zoekt samen met de leerling en de ouders naar een geschikte werkplek in de eigen woonomgeving (waarbij het gebruik maken van het eigen netwerk van de ouders en de leerling bevorderlijk is/kan zijn bij het vinden van een betaalde baan).
Het doel van deze stage is het vinden van een betaalde werkplek. Wanneer de stage naar ieders tevredenheid verloopt en de werkgever de leerling in dienst wil nemen, zorgt de arbeidstoeleider voor een overdracht naar de gemeente om allerlei zaken te regelen, zoals loonkostensubsidie, loonwaardemeting, no-riskpolis en job coaching.

Naast de ondersteuning bij het zoeken van een stage- of werkplek kan de arbeidstoeleider helpen bij het regelen van stagevervoer, de aanvraag beoordeling arbeidsvermogen, de Wajonguitkering, het informeren over de indicatie voor dagbesteding of het leggen van de contacten met de gemeente voor de leerlingen die uitstromen naar betaald werk.

Vanuit school bieden we ondersteuning bij het vinden van een stageplek.
De leerling en de ouders worden hierbij intensief betrokken, waarbij ideeën en inbreng van de ouders op prijs worden gesteld.

De school betaalt in principe niet het vervoer naar stage.
Tijdens de oriënterende stage in de omgeving van school wordt soms gebruik gemaakt van openbaar vervoer, dit wordt bekostigd door de school.
Afhankelijk van de gemeente en het type stage wordt per leerling bekeken hoe het vervoer naar stage kan worden geregeld.
Een enkele keer kan een leerling met het schoolvervoer naar stage worden vervoerd, mits het op de route ligt en de stagetijden aangepast zijn aan schooltijden.
Loopt een leerling stage bij een dagbestedingslocatie, dan is over het algemeen te regel dat de verantwoordelijkheid voor het vervoer ligt bij de organisatie van de dagbesteding.
Bij een stage richting betaald werk is de gemeente verantwoordelijk voor het vervoer naar de stage.

Ga naar de inhoud